Úvod

 
 
 • konzultace a právní poradenství
 
 
 • vyhotovování a sepis smluv, podání, návrhů, žalob atd.
 
 
 • zastupování před soudy a jinými orgány
 
     
 

Při poskytování právní pomoci respektuji v maximální možné míře individuální potřeby klienta.

Při stálé spolupráci s klienty věnuji velkou pozornost smluvní agendě, která by měla v maximální možné míře předejít případným sporům a poskytnout klientům maximální ochranu jejich práv a zájmů.
V případě vzniku sporu se souhlasem klienta preferuji mimosoudní vyřešení sporné věci, to vše za předpokladu, že je to s ohledem na okolnosti dané věci možné.
Stejně tak kladu důraz na předcházení možným problémům mých klientů a na efektivitu při poskytování právní pomoci.
Svým klientům poskytuji komplexní právní pomoc zejména v odvětví práva občanského, trestního a přestupkového, exekučního, insolvenčního, obchodního (včetně zakládání společností, družstev), pracovního a rodinného.

 
     

Občanské právo

 
 

V rámci občanského práva poskytuji kompletní služby soukromým všem subjektům zejména v těchto oblastech:

 • závazková práva (smluvní typy upravené v občanském zákoníku - kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, smlouva o zprostředkování, příkazní smlouva atd.), náhrada škody a závazky z bezdůvodného obohacení:
  • právní poradenství
  • příprava a sepis smluv, dohod a listin o právních úkonech
  • zastupování klientů před soudy všech stupňů při vymáhání jejich nároků a poskytování ochrany jejich právům a oprávněným zájmům (včetně uplatnění nároků z titulu náhrady škody a bezdůvodného obohacení)
 • právní pomoc při převodech nemovitostí včetně sepisu smluv a dohod a zastupování účastníků v řízení o povolení vkladu věcných práv do katastru nemovitostí věcná práva a právní vztahy k nemovitostem (právo vlastnické, věcná práva k věci cizí - věcné břemeno, zástavní právo, věcné předkupní právo):
  • právní poradenství
  • příprava a sepis smluv, dohod a listin o právních úkonech
  • zastupování klientů před soudy všech stupňů
  • dojednávání způsobu financování nákupu nemovitostí mezi kupujícím, prodávajím a úvěrujícím ústavem
 • směnečné právo
  • sepis směnek
  • uplatňování nároků ze směnek
  • zastupování před soudy
 • dědické právo:
  • právní poradenství
  • zastupování dědiců v dědickém řízení
 

Trestní právo

 
 

V rámci trestního práva poskytuji kompletní službu.
Jedná se zejména o:

 • obhajobu obviněných včetně zastupování před soudy
 • zastupování poškozených jakožto zmocněnec v rámci trestního řízení
 

Insolvenční právo

 
 

V rámci insolvenčního práva poskytuji zejména tyto služby:

 • přihláška pohledávek v insolvenčním řízení
 • návrh na zahájení insolvenčního řízení
 • návrh na povolení oddlužení
 

Exekuční právo

 
 

V rámci exekučního práva poskytuji komplexní služby, zejména:

 • sepis návrhu na nařízení exekuce a pověření soudního exekutora
 • sepis návrhu na zastavení exekuce
 • sepis odpůrčích žalob na dlužníky zkracující věřitele
 

Rodinné právo

 
 

V rámci oblasti rodinného práva poskytuji právní služby týkající se těchto oblastí:

 • rozvod manželství:
  • právní poradenství
  • příprava a sepis návrhů na rozvod manželství
  • rozvod manželství dle ustanovení § 24a zákona o rodině včetně přípravy dohody o vypořádání vzájemných majetkových práv, práva a povinnosti společného bydlení a případné vyživovací povinnosti včetně dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu vyžadující schválení soudem
 • péče o nezletilé a opatrovnické věci:
  • právní poradenství
  • příprava a sepis dohod o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu manželství (úprava vyživovací povinnosti, styk s nezletilými) a zastoupení v řízení o návrhu na jejich schválení soudem
  • schválení právních úkonů za nezletilé                              
 

Obchodní právo

 
 

V rámci obchodního práva poskytuji zejména kompletní služby soukromým podnikatelům a obchodním společnostem. Jedná se zejména o:

 • práva obchodních společností:
  • zakládání obchodních společností
  • změny obchodních společností
  • převody obchodních podílů
  • jmenování a odvolávání statutárních orgánů
  • zvýšení či snížení základního kapitálu
  • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
  • příprava veškeré smluvní dokumentace a listin související se zakládáním a změnou obchodních společností a družstev
 • závazkové právo:
  • vymáhání pohledávek a jiných nároků klientů (závazky z titulu náhrady škody a bezdůvodného obohacení) a zajištění výkonu rozhodnutí (exekuce)
  • příprava a zpracování obchodních smluv, zajištěná pohledávek klientů
 • zastupování klientů před soudy všech stupňů
 

Pracovní právo

 
 

V rámci pracovního práva poskytuji právní služby zejména v těchto oblastech:

 • pracovněprávní vztahy:
  • právní poradenství
  • příprava smluvních dokumentů - pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti atd.
  • vznik, změna a rozvázání pracovního poměru
  • náhrada škody
 • pracovněprávní spory:
  • právní poradenství
  • právní zastoupení klienta v soudním sporu
 

Advokátní úschova

 
 

Zajištění úschovy finančních prostředků při převodu majetku (movitých věci či nemovitostí), obchodních podílů či práv na účtech úschov.
Účty úschov advokáta vedeny v Kč, EUR

 
     
     
Mgr. Zdeněk Pícl, Habrmannovo nám. 794/5, 31200 Plzeň, tel./fax: +420 377 220 803 , mobil: +420 602 614 093
Úřední hodiny:
pondělí a pátek
8:00-17:00h
Termín schůzky si prosím předem dohodněte na níže uvedených
telefoních číslech,
nebo e-mailem


Právní služby:
Obcanske pravo
Trestní právo
Insolvenční_právo
Exekuční právo
Rodinné právo
Obchodní právo
Pracovní právo
Advokátní úschova
 
Deutsche Version Úvod stránek